สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์               :       มงกุฏเปล่งรัศมี 13 แฉก
ปรัชญาโรงเรียน        :       “ ปญญา นราน้ รตน้ ” ปัญญา คือ ดวงแก้วของนรชน
ชื่อย่อโรงเรียน          :       ม.ค.
สีประจ้าโรงเรียน        :      น้้าตาล - แสด ความหมาย  
สีน้้าตาล หมายถึง สีแห่งความหนักแน่นมีคุณธรรม 
สีแสด   หมายถึง สีแห่งความรุ่งโรจน์ ความก้าวหน้า รวมความว่า นักเรียน
จะต้องเป็นผู้มีความก้าวหน้า ความรุ่งโรจน์ ความหนักแน่น และเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมประจ้าใจ
ค้าขวัญของโรงเรียน   :        เรียนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
อัตลักษณ์นักเรียน      :       ด้ารงตนอยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์                :       โรงเรียน 46 ICT
วัฒนธรรมของโรงเรียน  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีจิตอาสา ร่วมกันท้างานอย่างมีความสุข
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT
สมรรถนะหลักของโรงเรียน  1) เป็นสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
2) ครูมุ่งพัฒนาตนเองโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3) ผู้เรียนมีภาวะผู้น้า ตามหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ต้นไม้ประจ้าโรงเรียน  ร่มเสี้ยว