กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเปรมฤทัย แสงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม
ครู คศ.2