ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรวัลย์ สมภูงา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563-6 ตุลาคม 2565