กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเย็นใจ สงวนรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปัญญา สีหาบุญมาก
ครู คศ.3

นายทวิชย์ มะระโช
ครู คศ.3

นางสาวรัดดาวรรณ มานัด
ครู คศ.3

นายอำนวย หกพันนา
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิต
ครูอัตราจ้าง