กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุรี สุตระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสำเริง สุตระ
ครู คศ.3

นางจรัสศรี ร่มเย็น
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ พิลาศรี
ครู คศ.3

นางพนิดา บุญสินพร้อม
ครู คศ.2

นางสาวศิริธร พลเยี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวจิรปรียา ตุลากัน
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ มูลสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Felix Kiplimo
ครูอัตราจ้าง