กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ
ครู คศ.3

นางปราณี ใจทาน
ครู คศ.3

นางสะอาด พลซื่อ
ครู คศ.3

นางสาวสุกันญา สงเคราะห์
ครู คศ.3

นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอมร หนองขุ่นสาร
ครู คศ.2

นางสาวปทุมวดี พานทอง
ครู คศ.3

นายธนาคร ศรีแนน
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ
ครู คศ.2