กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ
ครู คศ.3

นางปราณี ใจทาน
ครู คศ.3

นางสะอาด พลซื่อ
ครู คศ.3

นางสาวสุกันญา สงเคราะห์
ครู คศ.3

นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอมร หนองขุ่นสาร
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ แสงโคตร
ครู คศ.1

นายธนาคร ศรีแนน
ครู คศ.3

นางสาวปทุมวดี พานทอง
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ
ครู คศ.2