ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..