คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่ง : ปี 2563-2567