กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ คันสินธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรุ่งรัตน์ สุขแสง
ครู คศ.3

นางอุไรวรรณ ร่มเย็น
ครู คศ.3

นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรรัตน์ ไชยพิรุณรักษ์
ครู คศ.2