กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอรชร ศรีขาวรส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวนิดา ไชยแสง
ครู คศ.3

นายระดมพล พลซื่อ
ครู คศ.2

นายอิสระพงษ์ แสนโคก
ครูอัตราจ้าง