กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดร.นิราศ ศรีขาวรส
ครู คศ.3

นางอัมพาพันธ์ สระเกษ
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา อินทศิลา
ครูอัตราจ้าง