กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดร.นิราศ ศรีขาวรส
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ สระเกษ
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ สิมลี
ครูอัตราจ้าง