กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางทิวา พลซื่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอนุรักษ์ โสภาชัย
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ ไพรินทร์
ครู คศ.3

นายทศพร บุญปก
ครู คศ.3

นางสุกัญญา บุญปก
ครู คศ.2

นางรัชฎากร มะระโช
พนักงานราชการ

นางสาวนีราพร โพธิ์พงษ์
ครูผู้ช่วย