วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                 :       
ปรัชญาโรงเรียน        :       “ ปญญา นราน้ รตน้ ” ปัญญา คือ ดวงแก้วของนรชน