วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                 :       "ภายในปี 2566 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นักเรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม"
ปรัชญาโรงเรียน        :       "ปญญา นรานํ รตนํ " ปัญญา คือ ดวงแก้วของนรชน