พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
  2. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  5. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  6. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT
  7. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน