ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
         โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 8 ถนนเมยวดี-หนองพอก ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45250 โทรศัพท์ 043 – 577021 โทรสาร 043 – 577233  e-mail moeimail@moeipit.ac.th website : www.moeipit.ac.th สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 45 ไร่ 354 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี โรงเรียนบ้านโคกสี โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น โรงเรียนชุมพรนาเจริญ โรงเรียนบ้านหนองโน โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนหนองแสงโนนสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคำ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม และโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
         โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตั้งอยู่บ้านราษฏร์สามัคคี เลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ประชาชนได้บริจาคให้ จ านวน 45 ไร่ 354 ตารางวา อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 74 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี นายโกศล พละกลาง เป็นผู้บริหารคนแรก  
         ปัจจุบันโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 770 คน ปัจจุบัน มีนักเรียน 773 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 60 คน อาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 9 หลัง ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายไพรวัลย์ สมภูงา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตอำเภอเมยวดี 4 ต าบล รวม 42 หมู่บ้าน และอำเภอหนองพอก ต าบลภูเขาทอง รวม 12 หมู่บ้าน

อาณาเขตโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศไต้               ติดต่อกับอำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
                       อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 752 คน