พนักงานบริการ

นางสมคิด วรรณโส
พนักงานบริการ

นายสมศรี ภูกิ่งเพชร
พนักงานบริการ

นายนิวัฒน์ ศึกขยาด
พนักงานบริการ

นายวิเชียร ศรีขาวรส
ยามรักษาการณ์