ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ดาวโหลดไฟล์ ปพ.5 ปีการศึกษา 2565 24
>รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 1078
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.06 KB 23171
แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม โครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.08 KB 23167
ง แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม โครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.54 KB 23167
แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม โครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.15 KB 23170
>ปพ.5 ปีการศึกษา 2564 129217
>ข้อมูลลง SGS อัติโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 146435
>ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 146442